Semalt syn: 15 iň oňat mugt maglumatlary gözlemek programma üpjünçiligi

Web döwmek usuly dürli gyryş gurallary we maglumatlary çykarmak programmalary arkaly amala aşyrylyp bilner. Bu gurallar saýtlar bilen täsirleşýär, peýdaly maglumatlary kesgitleýär we ýygnaýar we talaplaryňyza görä gyrýar. Mundan başga-da, gyrylan maglumatlary maglumatlar bazalarynda saklaýarlar ýa-da kompýuter enjamyňyza göçürip alýarlar. Bu ýerde internetdäki iň oňat 15 sany gyryş guraly barada gürleşdik.

1. Owadan çorba

XML we HTML faýllaryny gyrmak üçin döredilen meşhur Python kitaphanasy. Diňe bu web gyryş guralyny gurnamaly we işjeňleşdirmeli we oňa dürli işleri ýerine ýetirmeli. “Debian” we “Ubuntu” ulgamlarynda amatly ulanyp bilersiňiz.

2. Import.io

Bu maglumatlary ýygnamak üçin iň oňat gurallaryň biridir . Esasy we öňe gidişlik sahypasyndan maglumatlary aýyrmaga mümkinçilik berýär we häzirki zaman, ulanyjy üçin amatly interfeýsi bar.

3. Mozenda

Mozenda ekrany gyryjy we maglumatlary çykarmak programma üpjünçiligi. Dürli formatda mazmun bilen üpjün edýär we nokada basmak üçin gyryjydyr.

4. ParseHub

Internetden maglumat ýygnamak üçin ulanyp boljak wizual web skraperi. Bu programmany ulanyp, dürli saýtlardan API döredip bilersiňiz.

5. Oktoparse

“Octoparse”, Windows ulanyjylary üçin müşderi tarapyndaky web gyryjy we maglumatlary çykarmak guralydyr. Semiarym gurluşly ýa-da gurulmadyk maglumatlary kodlar zerurlygy bolmazdan gurluşly maglumatlar bazalaryna öwrüp biler.

6. CrawlMonster

Iň oňat mugt web skraperlerinden , maglumatlary çykarmak programmalaryndan we gözlegçilerden biridir. Dürli saýtlary gözden geçirmäge mümkinçilik berýär we web sahypalaryňyzy gözden geçirmegi aňsatlaşdyrýar.

7. Düşündiriş

Maglumat bilen baglanyşykly meseleleriň iň soňky çözgüdi. Diňe bu programmany göçürip almaly, haýyş ibermeli we islegleriňize görä maglumatlary gyrmaly.

8. Umumy gezelenç

Gözlenýän web sahypalarynyň açyk maglumat toplumy bilen üpjün edilýändigi mälimdir. Çig maglumatlary gurluşly we tertipli görnüşe öwürýär, ulanyjylar üçin metadatalary çykarýar we dürli suratlardan maglumat berýär.

9. Göçme manyda

Köp aýratynlyklary we häsiýetleri bolan awtomatiki maglumatlary çykarmak hyzmaty. JSON we CSV formatlarynda netijeleri berip, çig mallaryňyzy tertipli görnüşe öwrüp we tertipli görnüşe öwrüp biler.

10. Mazmuny ele alyjy

Dürli suratlardan we wideolardan maglumatlary sypyrmak isleýänler üçin ajaýyp. Bu kärhanalaryň ilkinji islegidir we ýeke-täk web gyryjy agent döretmäge mümkinçilik berýär.

11. Diffbot

Maglumatlaryňyzy tertipleşdirýän we birnäçe sekundyň içinde web sahypalaryňyzy gözden geçirýän ýeke-täk awtomatiki maglumat skraperi. Döredijiler we programmistler üçin amatly we sahypaňyzy API-e öwrüp biler.

12. Dexi. io

SEO hünärmenleri, web ussatlary we erkin işleýänler üçin ajaýyp. Bu bulut web gyrkyjy gural, agyr maglumatlar bilen iş salyşýar we hiline zyýan bermezden gyrýar. JavaScript bilen baglanyşykly soraglary dolandyryp biler.

13. Maglumatlary gözlemek studiýasy

Mugt we premium meýilnamalara girýär we köp web sahypalaryndan, PDF resminamalaryndan, XML we HMTL faýllaryndan maglumat ýygnamaga kömek edýär. Bu iş stoly programmasy diňe Windows ulanyjylary üçin elýeterlidir.

14. Easyönekeý web göçürmesi

Iň ýokary markalara we başlangyçlara laýyk gelýän wizual web skraperi we maglumatlary çykarmak programmasy. Dürli üýtgeşik aýratynlyklary bar we dürli HTTP faýllaryndan maglumatlar gyrylýar.

15. FMiner

Makro ýazgysy bilen dürli taslamalary gurmaga mümkinçilik berýär we maglumatlary sypyrmagyň iň ajaýyp gurallaryndan biridir. E-poçta salgylaryndan we sosial ulgam sahypalaryndan peýdaly maglumatlary alýar.

png

send email